Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie

Eveniment editorial
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie
Versiunea românească de la Curtea de Argeş – secolul al XVII-lea –
Neagoe Basarab’s teaching to his son Theodosie
The Romanian version of Curtea de Argeş, from 17th century
Împlinirea a 500 de ani (1512-2012) de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab a fost şi este marcată în toată România de diferite manifestări. În Cetatea Basarabilor, cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, alături de simpozionul şi slujbele dedicate ctitorului actualei Catedrale Arhiepiscopale, a fost retipărită versiunea românească de la Curtea de Argeş, din secolul al XVII-lea, a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.

Actualitatea lui Neagoe Basarab este sintetizată în materialul Părintelui Patriarh Daniel, Neagoe Basarab, un principe pedagog creştin, care prefaţează prezentul volum: „…Neagoe Basarab a avut o viziune largă, respectând moştenirea bizantină, ceea ce reprezenta trecutul, dar totodată este principele vremii sale, înnoitor prin legăturile cu noua cultură a Renaşterii. Fără să fie luptător cu armele, ca Sfântul Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab – prin toată această bogată şi continuă activitate şi preocupare a sa pentru lumea creştină, din Orient şi Balcani – apare ca un luptător al spiritului, sprijinind cultura europeană, moştenire a strălucitului Bizanţ.” (p. X).
Pentru că mesajul Evangheliei are dimensiuni universale, iar Sfântul Neagoe Basarab este ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu, Învăţăturile au fost traduse şi tipărite în limba engleză, în premieră, având titlul Neagoe Basarab’s teaching to his son Theodosie: the Romanian version of Curtea de Argeş, from 17th century. Traducerea a fost făcută de lector univ. drd. Florentina Bucuroiu, de la Universitatea Piteşti, împreună cu Măicuţa Cecilia de la Sfânta Mănăstirea Aninoasa – Argeş.
„Cuprins de bucurie sfântă pentru darurile făcute de Dumnezeu, m-am gândit să fac accesibile Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, prin traducerea în limba engleză, pentru ca şi creştinii şi oamenii de cultură din alte ţări să aibă acces la această mare carte a credinţei şi culturii mondiale”, menţionează în Argumentul cărţii Arhiepiscopul Calinic, vrednicul ierarh cărturar care lucrează neîncetat la redarea frumuseţii Catedralei Sfântului Neagoe dar şi la mărturisirea credinţei şi a scrierilor sfinţilor în toate zările.
Învăţăturile au fost scrise în ultima parte a vieţii de Sfântul Neagoe Basarab, în limba slavonă, avându-l destinatar pe fiul său, Theodosie, şi pe toţi fiii săi duhovniceşti. Potrivit datelor existente la ora actuală, manuscrisul slavon (222 pagini păstrate – care au fost tipărite în premieră tot de Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, în 2009, anul proclamării locale a Sfântului Neagoe – în facsimil, tehnoredactat în slavonă şi cu traducerea în limba română făcută de Academicianul Gheorghe Mihăilă) n-a circulat în multe manuscrise. O copie apropiată – dacă nu acest manuscris – a fost utilizat la traducerea în româneşte, făcută în timpul lui Matei Basarab, în jurul anului 1635. Dovadă este o modificare marginală de la fila 16v trecută în versiunea românească. Altă copie a stat la baza traducerii greceşti, cunoscută până nu demult într-un unic manuscris, la Muntele Athos (Mănăstirea Dionisiu, nr. 221).
Traducerea de la Curtea de Argeş, pe care am reprodus-o în prezenta ediţie şi care a fost făcută accesibilă întregii lumi, prin traducerea în limba engleză, a fost apreciată de scriitorul-stilist Emanoil Bucuţa drept traducerea „făcută nu numai cu pricepere, dar cu adevărată evlavie, în limba cărţilor bisericeşti, care trebuie să fi fost şi limba Curţii de Argeş în acele depărtate secole”.
Prin conţinutul biblic şi patristic, structura şi forma sa literară, cartea revelează viaţa spirituală şi morală a unui popor născut creştin, ancorat în Dumnezeu, dreptate, bunătate, adevăr, dragoste faţă de semeni şi preţuire faţă de tot ceea ce-l înconjoara. Sfântul Neagoe Basarab a intrat în istorie şi în veşnicie, fiind canonizat de urmaşii săi, prin credinţa ortodoxă curată trăită şi mărturisită, prin ajutoare acordate creştinilor şi necreştinilor, prin ctitorii sfinte monumentale care depăşesc în plan spiritual operele renaşterii Occidentale.
Preţuirea fiilor duhovniceşti ai Sfântului Neagoe este permanentă, peste secole, pentru că neamul nostru românesc, cunoaşte din creştinismul său popular, de sorginte apostolică, că binecuvântarea lui Dumnezeu se pogoară peste cei care-şi cinstesc părinţii şi înaintaşii lor. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, considerată de profesorul dr. Dan Zamfirescu „marea carte a identităţii româneşti în Europa renaşterii şi în cultura universală”, „produsul primului mare scriitor român în deplinul înţeles al cuvântului”, sunt rodul învăţăturii creştin-ortodoxă într-un Dumnezeu prezent permanent în creaţie prin energiile divine necreate şi accesibil oamenilor prin rugăciune. Cele două volume (în română şi în limba engleză) editate anul acesta sunt omagiul pe care urmaşii spirituali din Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului îl aduc acestui „Marc Aureliu al Ţării Româneşti, principe, artist şi filosof”, după cum îl numea Bogdan Petriceicu Hasdeu; acestui „domn cu apucături împărăteşti”, aşa cum sintetiza Nicolae Iorga.
Prin Învăţături „vorbeşte gura strămoşilor, care ne însoţesc pas cu pas …” iar autorul lor „nu este numai un stăpânitor de ţară, dar şi un filosof. Dă învăţături pentru tot poporul şi pentru toate secolele. Să ne plecăm genunchii!” (Emanoil Bocuţa, conferinţa „Un voievod filosof” rostită la radio în data de 23 februarie 1943)
Citind cartea Sfântului Neagoe eşti într-o stare de rugăciune. Stările de bucurie, de pace lăuntrică dar şi de tristeţe şi nelinişte sunt plinite de lucrarea şi prezenţa lui Dumnezeu care se roagă împreună cu noi cu suspine negrite şi plineşte neputinţele noastre.
Îl rugăm şi noi pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab să mijlocească la Bunul Dumnezeu ca Neamul Românesc să dăinuiască, prin vâltoarea vremurilor, în dreapta credinţă şi să mărturisească la toate neamurile că singura cale spre viaţa veşnică fericită este în comuniunea lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.
Sfântul Neagoe a învăţat şcoala rugăciunii, a bunătăţii, a urmării lui Hristos, apoi ne-a dat-o şi nouă. Din acest motiv este asemănător Părintelui Ceresc, după cum consemna Gavrii Protul: „…în toate laturile de la Răsărit până la Apus şi de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea şi cu multă milă pretutindeni da. Şi nu numai creştinilor fu bun, ci şi păgânilor, şi fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care străluceşte soarele său şi ploaia şi peste cei buni şi peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie”. Voievodul Basarab este un model pentru toate timpurile şi neamurile şi dovedeşte că atât slujitorul cât şi voievodul pot fi bineplăcuţi lui Dumnezeu.
Recomandăm „întâia mare carte a culturii româneşti”, după cum o numea Constantin Noica, atât clerului, studenţilor, dreptmăritorilor creştini dar şi persoanelor care încă mai caută calea spre lumină, credinţă şi viaţă. 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie 2012, hram la Unitatea Militară 01261 din Garnizoana Pitești

Biserica Sf. Ierarh Nicolae din Bădești a împlinit 110 ani de existență